P O Z V Á N K A

 

Představenstvo akciové společnosti

Rolnické a.s. Hroznová Lhota

se sídlem 696 63 Kozojídky 202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1975

s v o l á v á 

řádnou valnou hromadu,

na 31. 5. 2016 v 9.00 hod. v zasedací místnosti na farmě v Kozojídkách

 

 

Pořad jednání valné hromady:

 

1. Zahájení, jednací řád a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2015 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku 

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku   

4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku

5. Schválení auditora

6. Závěr

 

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 pořadu Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 4 pořadu - Schválení roční účetní závěrky za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2015 a rozdělení zisku ve výši 3.932.889,36,- Kč tak, že zisk se rozděluje takto - částka ve výši 1.000.000,- Kč do Rezervního fondu tvořeného dle stanov, a zbytek ve výši 2.932.889,36,- Kč do Rezervního fondu na splácení dlouhodobých závazků. Účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v účtárně společnosti na adrese 696 63 Hroznová Lhota 410 a dále je na internetové stránce společnosti.

K bodu 5 pořadu Schválení auditora

Návrh usnesení – Schvaluje se auditor Ing. Zdeňka Šíblová, vedená Komorou auditorů pod č. osvědčení 1695 na účetní období 2016.

 

 

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2015. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.rolnicka.eu. Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

 

                

                

               V Hroznové Lhotě dne 29. 4. 2016                            

                                                                                   

                                                                                                                                     Ing. Pavel Solařík v.r.

                                                                                                                                   předseda představenstva

                

                

                

 

 

               Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 v tis. Kč:   

                 

               Stálá aktiva    273 251                 Vlastní kapitál         169 167  

               Oběžná aktiva               105 463                  Cizí zdroje               209 981

               Ostatní aktiva                        493                  Ostatní pasiva                  59

               Aktiva celkem               379 207                 Pasiva celkem         379 207

                                     Hospodářský výsledek   3 933                                                                                                            

 

 

 

 

Výroční zpráva Rolnická a.s. Hroznová Lhota: soubory\VZRolnicka2015.pdf