P O Z V Á N K A

 

Představenstvo akciové společnosti

Rolnické a.s. Hroznová Lhota

se sídlem 696 63 Kozojídky 202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1975

s v o l á v á 

řádnou valnou hromadu,

na 13. Června 2017 od 9.00 hod. v zasedací místnosti na farmě v Kozojídkách

 

 

Pořad jednání valné hromady:

 

1. Zahájení, jednací řád a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2016 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku 

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku  

4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a rozdělení hospodářského výsledku

5. Schválení auditora pro rok 2017

6. Závěr

 

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 pořadu Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 4 pořadu - Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a rozdělení hospodářského výsledku:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2016 a Představenstvo společnosti Rolnická a.s. Hroznová Lhota navrhuje následující rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši -27 326 507,88 Kč:

Nerozdělený zisk minulých let

-2 802 129,92

Oprava výsledků hospodaření minulých let

-949 639,00

Rezervní fond na splácení dlouhodobých závazků

-23 574 738,96

Účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v účtárně společnosti na adrese 696 63 Hroznová Lhota 410 a dále je na internetové stránce společnosti.

K bodu 5 pořadu Schválení auditora

Návrh usnesení – Schvaluje se auditor Ing. Zdeňka Šíblová, vedená Komorou auditorů pod č. osvědčení 1695 na účetní období 2017.

 

 

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2016. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.rolnicka.eu. Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

 

               V Hroznové Lhotě dne 10.5.2017                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ing. Pavel Solařík v.r.

                                                                                                                                   předseda představenstva

                

               Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016 v tis. Kč:   

                 

               Stálá aktiva    272 393                 Vlastní kapitál         142 423  

               Oběžná aktiva                  68 893                 Cizí zdroje               204 572

               Ostatní aktiva                     5 768                 Ostatní pasiva                  59

               Aktiva celkem               347 054                 Pasiva celkem         347 054

                

               Hospodářský výsledek                                                                  - 27 326               

                

               Součástí nákladů jsou:

               Odpis pohledávky REUS Group                                       2 018

               Tvorba opravné položky REUS Group, Calypso                             37 121

                

 

 

Výroční zpráva a roční závěrka za rok 2016:      soubory\VZRolnicka2016.pdf

 

Akcionářům Rolnické a.s. Hroznová Lhota:         soubory\Akcio_dopl.pdf

 

 

 

 

 

Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je uveden níže:

                         

                

                        P L N Á    M O C

 

Já níže podepsaný

 

Jméno a příjmení:   ............................................................. narozen/a  ...........................

 

bytem:                     ........................................................................................

 z m o c n i t e l

z p l n o m o  c ň u j i

 

Jméno a příjmení: .................................................................narozen/a ........................... 

 

bytem:                   ...........................................................................................

z m o c n ě n e c

 

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti Rolnická a.s. Hroznová Lhota, která se koná dne 31.05.2016  v Kozojídkách, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou valnou hromadu.

 

Dne …………………….

                                                   

 

                                                                       ………………………………………………

                                                                               Podpis zmocnitele 

 

 

 

 

Zmocnění přijímám:

 

 

 

 

                                                                                                                                           ......................................................                           

podpis zmocněnce